Applications 2017 - January intake and June intake

Voornemende studente kan aansoek doen vir die Januarie inname of Junie inname vir 2017 en die prosedure is soos volg:

Diplomakursusse

Voltooi die Durbanville Kollege aansoekvorm en pos/email/faks (086 539 1242) dit, saam met afskrifte van u Graad 11 en Junie 2016 Uitslagadvieste, Identiteitsdokument en betalingsbewys van die aansoekfooi na die Kollege.

Graadkursusse

Voltooi die Durbanville Kollege aansoekvorm en pos/email/faks (086 539 1242) dit, saam met afskrifte van u Graad 11 en Junie 2016 Uitslagadvieste, Identiteitsdokument en betalingsbewys van die aansoekfooi na die Kollege. U moet ook vir 'n UNISA studentenommer aan-lyn by UNISA aansoek doen deur na www.unisa.ac.za te gaan. Selekteer "Applications 2017" en volg die stappe soos deur die program versoek. Indien daar onduidelikhede is oor watter kodes om te gebruik , kan u navraag doen by info@durbanvillecollege.ac.za

Prospective students can apply for January intake or June intake for 2017 and the procedure is as follows:

Diploma courses

Complete the Durbanville College application form and post/email/fax (086 539 1242) it together with a copy of your Grade 11 and June 2016 Statement of Results, as well as a copy of your identity document and proof of payment of the application fee to Durbanville College.

Degree courses

Complete the Durbanville College application form and post/email/fax (086 539 1242) together with a copy of your Grade 11 and June 2016 Statement of Results, as well as a copy of your identity document and proof of payment of the application fee to Durbanville College.  You must also apply for an UNISA student number on-line at www.unisa.ac.za. Select "Applications 2017" and follow the steps as indicated on the program. If there is any uncertainty as to the codes that must be used for your UNISA application, please contact us at info@durbanvillecollege.ac.za

Sage PastelRickert Mulder 2015